Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic Υποστηρίζει όλους τους Παρακρατούμενους φόρους που έχει το mydata όπως .

Παρακρατούμενοι Φόροι

Κατηγορία Παρακράτησης

 • Περιπτ. β’- Τόκοι – 15%
 • Περιπτ. γ’ – Δικαιώματα – 20%
 • Περιπτ. δ’ – Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20%
 • Περιπτ. δ’ – Τεχνικά Έργα – 3%

Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.2 – Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Φ.Γ.Κ

Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%

Λοιπά Αγαθά 4%

 • Παροχή Υπηρεσιών 8%

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.4 – Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα

 • Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%
 • Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.5 περ. α έως ε

 • Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.1

 • Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 (ποσό)

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.2

 • Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 – Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 15%
 • Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 – Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%

Αρ. 43Α ν.4172/2013 παρ.6

 • Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ποσό)

Αρ. 15 ν.4172/2013 παρ.3

 • Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013 (ποσό)
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
 • Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)
 • Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου
 • Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

Τώρα, μπορείτε να δοκιμάσετε το Timologic και να εκδώσετε τα τιμολόγια σας δωρεάν 7 ημέρες εδώ

Δημιούργησε επαγγελματικά παραστατικά εύκολα

X
Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
τιμολόγησης myDΑΤΑ Δωρεάν δόκιμη

Πατήστε πάνω για να δοκιμάσετε δωρεάν το Timologic για 7 ημέρες

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών