Χαρακτηρισμοί εσόδων myDATA σε τιμολόγιο

Ο «Χαρακτηρισμός Εσόδων» στο Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνεται με βάση την ακόλουθη απλή διαδικασία.

Για την προσθήκη χαρακτηρισμού σε γραμμή απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων Καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. Εάν τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα κατά την προσπάθεια εισαγωγής χαρακτηρισμού.

Χαρακτηρισμός εσόδων ανά γραμμή προϊόντων και αποστολή στην πλατφόρμα myDATA

Η οντότητα ως Εκδότης διαβιβάζει τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών όλων των Παραστατικών αντικριζόμενων ή μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α1 και Α2.

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω και υποστηρίζονται όλοι από το Timologic :

  • 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων
  • 1.2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων
  • 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
  • 1.4 Έσοδα από Πώληση Παγίων
  • 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη
  • 1.6 Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις
  • 1.7 Έσοδα για λ/σμο τρίτων
  • 1.8 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
  • 1.9 Έσοδα επομένων χρήσεων
  • 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση